__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
ZAVOLEJTE NÁM

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

PLATNÝ PRO PROVOZOVNU:
Karlovo nám. 135/3, 674 01 Třebíč

Provozovatelem je:

VARET TRADE s.r.o.,
IČ: 01840053
Na Kopcích 369, 674 01 Třebíč
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 212249

Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamačních vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněná v souladu s tímto reklamačním řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem – vyvěšením na viditelném místě na provozovně. V případě, že kupující zjistí, že zakoupené zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci.

Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zakoupeného zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:
➞ změna vlastností zakoupeného zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození,
➞ změna vlastností zakoupeného zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení,
➞ reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena,
➞ jde-li o zakoupené zbo ží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zakoupené zboží při převzetí kupujícím,
➞ zakoupené zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém zakoupené zboží nakoupil. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v kterékoliv jiné provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, popřípadě v místě podnikání nebo sídle prodávajícího. Kupující by měl uplatit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zakoupené zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace v prodejně po celou provozní dobu. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného textilního zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující odpovídá za to, že reklamované zboží je předáno k vyřízení reklamace ve stavu odpovídajícímu obecným zásadám hygieny. V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout vyřízení reklamace. Je však třeba dbát na to, aby se údržbou (např. praním) znečištěného reklamovaného zboží nezměnil charakter reklamované vady.

ZÁRUČNÍ DOBA

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců pro spotřebitele a 12 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel). Začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době. Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součásti, začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží. Jestliže prodávající zboží vymění za bezvadné, neběží nová záruka, ale platí původní datum nákupu.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání, vydržet.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede, čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající je oprávněn rozhodnout reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy. Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedenému na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupujícím alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží se považuje za rozpor exitující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze spotřebního zboží nebo pokud se neprokáže opak.

ODSTRANITELNÉ VADY

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita spotřebního zboží a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že se u zakoupeného zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zakoupeného zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.

NEODSTRANITELNÉ VADY

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zakoupeného zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny spotřebního zboží.

ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.11.2016

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.